بیمارستان قائم رشت

بیمارستان قائم رشت

سوال مخاطب: آیا شما در بیمارستان قائم  رشت جراحی وزایمان انجام میدین؟ پاسخ: بله