بیمارستان پارس رشت

بیمارستان پارس رشت

سوال مخاطب: شما در بیمارستان پارس رشت جراحی و زایمان انجام میدید؟ پاسخ: بله