غربالگری سرطان رحم

غربالگری سرطان رحم

سوال مخاطب: من از 3 ماه قبل خونریزی دارم و 56 ساله هستم بسیار نگران سرطان هستم آیا غربالگری سرطان