colposcopy

کولپوسکوپی در رشت توسط دکتر نفیسه مویدنیا

کولپوسکوپی در رشت

کولپوسکوپی یک روش تشخیصی است که با استفاده از دستگاهی به نام کولپوسکوپ برای بررسی و تشخیص تغییرات در رحم