درمان خونریزی بعد از یائسگی

خونریزی بعد از یائسگی

خونریزی بعد از یائسگی

خونریزی بعد از یائسگی: در حالت نرمال و در زمان قبل از یائسگی، بافت داخل رحم با سلول هایی به